Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 18 mars kl 18 är det årsmöte med Stora Tuna OK. I dagordning nedan ser du vilka punkter som ska avhandlas. Från tisdagen den 10 mars kommer alla handlingar till mötet att finnas tillgängliga i klubbstugan samt i dokumentarkivet i IdrottOnline.

Passa på att komma och träffa styrelsen och tycka till om klubbens verksamhet. Styrelsen har flera förslag till ändringar i verksamhetsplanen och kommer också presentera en förändring av medlemsavgifterna.

Varmt välkomna önskar styrelsen!


Årsmöte 2020 Stora Tuna OK

Plats:  Skräddarbacksstugan
Tid:     Onsdag den 18 mars 2020, kl. 18.00

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Stora Tuna OK 2019
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2020
 11. Fastställande av verksamhetsplan (föreningsplan) samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag hanteras under punkt 11.
 13. Val av:
  1. Föreningens ordförande väljs för en tid av 1 år
  2. Vice ordförande väljs för en tid av 1 år
  3. Sekreterare väljs för en tid av 2 år
  4. Kassör (tillika ordförande för ekonomiska kommittén) väljs för en tid av 2 år
  5. Ordförande i ungdomskommittén väljs för en tid av 2 år
  6. (Ordförande i arrangemangskommittén är vald för ytterligare 1 år)
  7. (Ordförande i junior- och seniorkommittén är vald för ytterligare 1 år)
 14. Val av:
  1. Två revisorer jämte en suppleant väljs för en tid av 1 år
  2. Valberedning väljs för en tid av 1 år (3 personer, varav en ordförande)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av