Årsmöte Stora Tuna OK 2013

Härmed inbjuds du till årsmöte.

Plats: Skräddarbacksstugan
Tid: tisdagen 12 mars 2013, klockan 19.30. (OBS! Ändrad tid!)

Förslag till dagordning;
§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Stora Tuna OK 2012
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senasteverksamhets-/räkenskapsåret.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§10 Fastställande av medlemsavgift och träningskort för 2013 och 2014.
§11 Fastställande av verksamhetsplan (föreningsplan) samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13 Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år,
b. Vice ordförande för en tid av 2 år,
c. Kassör för en tid av 2 år,
d. Sekreterare för en tid av 2 år,
e. Ordförande i trivselkommittén och styrelseledamot för en tid av 2 år,
f. Ordförande i ungdomskommittén och styrelseledamot för en tid av 1 år
(fyllnadsval),
g. Två (2) revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta,
h. Valberedning för en tid av 1 år (3 personer, varav en ordförande).
§14 Övriga frågor (information och beslut om utbyggnad av klubbstugan).
§15 Mötets avslutande.

Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2012 samt föreningsplan
för 2013 kommer att finnas tillgängligt på www.sttunaik.nu några dagar innan mötet.
Motioner skall vara styrelsens sekreterare Niklas Löwegren
(niklas.lowegren@trafikverket.se) tillhanda senast den 20 februari.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av