Årsmöte Stora Tuna OK

Härmed inbjuds du till årsmöte.

Plats: Skräddarbacksstugan
Tid: 9 mars 2011, klockan 19.00.

Förslag till dagordning;
§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Stora Tuna OK 2010
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se-naste räkenskapsåret.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift och avgift för träningskort för 2012.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan (föreningsplan) samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 13 Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år,
b. Ordförande i trivselkommittén och styrelseledamot för en tid av 2 år,
c. Ordförande i arrangemangskommittén och styrelseledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval),
d. Vice ordförande för en tid av 2 år,
e. Kassör för en tid av 2 år,
f. Sekreterare för en tid av 2 år,
g. Två (2) revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
h. Valberedning för en tid av 1 år (3 personer, varav en ordförande).
§ 14 Övriga frågor.
§ 15 Mötets avslutande.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2010 kommer att finnas tillgängligt på www.sttunaik.nu några dagar innan mötet.
Motioner skall vara styrelsens sekreterare Niklas Löwegren (niklas.lowegren@trafikverket.se) tillhanda senast den 15 februari.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av