Kallelse: Extra Årsmöte Stora Tuna OK

Härmed inbjuds du till årsmöte.

Plats: Skräddarbacksstugan
Tid: 21 september 2010, klockan 19.30.

Förslag till dagordning;
§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Beslut om att mottaga Sörbo som gåva
§ 8 Mötets avslutande.

Bakgrund till förslaget till beslut enligt paragraf 7 är att Lantmäteriet kräver ett beslut enligt förslaget för att kunna fullfölja processen med att överföra lagfarten från Stora Tuna IK till Stora Tuna OK.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av