Årsmöte Stora Tuna OK 11 mars

Härmed inbjuds du till årsmöte. I samband med mötet bjuder vi på fika i Skräddarbacksstugan. Innan mötet bjuds även OL-träning, klockan 17.30 från Skräddarbacksstugan.

Tid: 11 mars 2009, klockan 19.00.

Förslag till dagordning;

§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5 Mötets behöriga utlysande.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Stora Tuna OK 2008
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se-naste räkenskapsåret.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 10 Fastställande av avgift för träningskort 2009.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-mande verksamhets-/räkenskapsåret.
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 13 Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år,
b. Vice ordförande för en tid av 2 år,
c. Sekreterare för en tid av 2 år,
d. Kassör för en tid av 2 år,
e. Ordförande i trivselkommittén och styrelseledamot för en tid av 2 år,
f. Ordförande i junior- och seniorkommittén och styrelseledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval),
g. Ordförande i träningskommittén och styrelseledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval),
h. Två (2) revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
i. Valberedning för en tid av 1 år (3 personer, varav en ordförande).
§ 14 Övriga frågor.
§ 15 Mötets avslutande.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2008 kommer att finnas tillgängligt på www.sttunaik.nu några dagar innan mötet.

Motioner skall vara styrelsens sekreterare Niklas Löwegren (niklas.lowegren@banverket.se) tillhanda senast den 23 februari.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av