Höstmöte – Konstituerande årsmöte

Härmed inbjuds du till ett höstmöte, där bildandet av en ny förening dit nuvarande verksamhet avseende orientering inom Stora Tuna IK överförs, står som huvudpunkt på agendan.

Efter mötet bjuder vi på fika.

Plats: Skräddarbacksstugan

Tid: 30 november 2006, kl 19.30

Förslag till dagordning;

§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet
§ 3 Dagordningens godkännande
§ 4 Bildande av förening – Stora Tuna IK Orientering
§ 5 Fastställande av stadgar
§ 6 Val av föreningens ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, övriga ledamöter i styrelse, revisor och valberedning
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses till ordförande
§ 7 Fastställande av medlemsavgift
§ 8 Verksamhet
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötets avslutande

Stadgar för Stora Tuna IK Orientering

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av