Information om lagring av personuppgifter

Stora Tuna OK hanterar personuppgifter avseende klubbens medlemmar i enlighet med definitionen i personuppgiftslagen*. Uppgifterna anv??nds för att underlätta administrationen av Stora Tuna OKs verksamhet. I och med att man blir medlem i Stora Tuna OK ger medlemmen sitt samtycke till registreringen.

Hittar du fel i personuppgifter skall du snarast möjligt meddela det till Stora Tunas personuppgiftsombud, som är namngiven i anslutning till de platser där personuppgifter publiceras.

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter inom Stora Tuna kan du vända dig till Stora Tuna OKs ordförande som personuppgiftsansvarig.

* Se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM